яну 13
Допустимост по документи за длъжността „Социален работник“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Протокол за допустимост по документи за длъжността Социален работникв Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст Протокол от 13.01.2022 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-17/10.01.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Социален работник в Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст по Проект Подай ръка на нашите деца, финансиран...

яну 05
ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект Проект "Подай ръка на нашите деца" - КОМПОНЕНТ 1“- СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект Проект Подай ръка на нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите ЕТАП 2 предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1 Във връзка с изпълнението напроект Проект...

яну 04
ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.090-0009Отвъд хоризонта Център за грижа за лица с психични разстройства Болярово финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 по процедура BG05M9OP001-2.090 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания Етап 2 предоставяне на новите услуги Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.090-0009 Отвъд хоризонта Център за грижа за лица...

окт 21
2021
Конкурс за длъжността „Директор на Общинско предприятие „Екопрогрес“

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка чл.8 от Правилника за управление и организация на дейността а Общинско предприятие Екопрогрес гр. Хасково и Заповед №1845/21.10.2021г. на Кмета на Община Хасково ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА: Конкурс за длъжността Директор на Общинско предприятие Екопрогрес - гр. Хасково - 1 /едно/ работно място I. Място на работа: ОП Екопрогрес, гр...

окт 07
2021
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ" ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА "

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Специален педагог Въз основа на Протокол от 4.10.2021., на комисия, назначена със Заповед №1706/27.09.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Специален педагог по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца се изготви настоящия списък с крайно класиране на кандидата допуснат до интервю, както следва: № Имена на кандидата Брой точки Място...

окт 07
2021
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА "ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Медицинска сестра Въз основа на Протокол от 6.10.2021., на комисия, назначена със Заповед №1706/27.09.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Специален педагог по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца се изготви настоящия списък с крайно класиране на кандидата допуснат до интервю, както следва: № Имена на кандидата Брой точки Място...

окт 04
2021
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра“ в Общностен център за подкрепа на деца и родители по проект „Шанс за нашите деца“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТАМедицинска сестра в Общностен център за подкрепа на деца и родители по проект Шанс за нашите деца Въз основа на Протокол №1 от 04.10.2021 г., на комисия, назначена със Заповед № 1706/27.09.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Специален педагог в Общностен център за подкрепа на деца и родители...

сеп 29
2021
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Специален педагог “ в Общностен център за подкрепа на деца и родители по проект „Шанс за нашите деца“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТАСпециален педагог в Общностен център за подкрепа на деца и родители по проект Шанс за нашите деца Въз основа на Протокол №1 от 28.09.2021 г., на комисия, назначена със Заповед № 1706/27.09.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Специален педагог в Общностен център за подкрепа на деца и родители...

сеп 16
2021
ОБЯВЯВА свободно работно място за длъжностите „Специален педагог“ и „Медицинска сестра“ в Общностен център за подкрепа на деца и родители – гр. Хасково

ОБЯВЯВА свободно работно място за длъжностите Специален педагог и Медицинска сестра в Общностен център за подкрепа на деца и родители гр. Хасково Специален педагог 1 /една/ позиция на пълно работно време 8 /осем/ часа; Медицинска сестра - 1 /една/ позиция на непълно работно време 4 /четири/ часа; Изисквания за заемане на длъжността специален педагог: да притежават висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално...

сеп 08
2021
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0122 „ Патронажна грижа + “

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Въз основа на Протокол от 07.09.2021 г., на комисия, назначена със Заповед № 1499/30.08.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Медицинска сестра по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + гр. Хасково се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва:...

Върни се в началото на страницата