юни 24
ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА  ДЛЪЖНОСТТА "РАБОТНИК-ПОДДРЪЖКА"

ОБ Я В А ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА РАБОТНИК-ПОДДРЪЖКА Община Хасково обявява процедура за подбор на работник-поддръжка в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания -1 град Хасково ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Работни места 1 брой; Място на работа ЦНСТДМУ-1 гр. Хасково Характер на работа Осигурява подръжката на сградния фонд и прилежащите дворни пространства в изправност. Извършва ремонтни дейности. Длъжността се заема...

юни 20
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ и "ТРУДОТЕРАПЕВТ" в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца"

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК и ТРУДОТЕРАПЕВТ в Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст по Проект Подай ръка на нашите деца...

юни 14
ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по дейност 6 Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 Успяваме заедно, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Във връзка с осигуряване и изпълнение на интегрирани социално-здравни услуги по дейност 6 по Проект...

юни 13
Допуснати кандидати по документи за длъжността „Социален работник“ и "Трудотерапевт"в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Протокол за допуснати кандидати по документи за длъжността Социален работник и Трудотерапевтв Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст...

юни 13
Крайно класиране за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Въз основа на Протокол от 13.06.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-469/08.06.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + гр. Хасково се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва: № Имена...

юни 10
Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + Протокол от 09.05.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-469/08.06.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа +,Община Хасково. 1. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите...

юни 03
ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СОЦИАЛЕН  РАБОТНИК по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +"

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 Патронажна грижа +, ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 Патронажна грижа +, ОП Развитие...

юни 02
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА", "РЪКОВОДИТЕЛ  НА УСЛУГАТА" И "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК"

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, РЪКОВОДИТЕЛ НА УСЛУГАТА И СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ПО ПРОЕКТBG05M9OP001-2.056-0014 УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО, дейност 6 Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността гр. Хасково...

юни 01
ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ – СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект Проект Подай ръка на нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите ЕТАП 2 предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1 Във връзка с изпълнението напроект Проект...

май 31
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“, "РЪКОВОДИТЕЛ НА УСЛУГАТА" И "МЕДИЦИНСКА  СЕСТРА"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТАСОЦИАЛЕН РАБОТНИК, РЪКОВОДИТЕЛ НА УСЛУГАТА И МЕДИЦИНСКА СЕСТРА по дейност 6 Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 Успяваме заедно, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове...

Върни се в началото на страницата