апр 28
ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 Патронажна грижа +, ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 Патронажна грижа +, ОП Развитие...

апр 21
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГР. ХАСКОВО

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.28 от Закона за обществените библиотеки и чл.9, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата ОБЯВЯВА: Конкурс за длъжността Директор на Регионална библиотека Христо Смирненски Хасково I. Място на работа: гр. Хасково, Регионална библиотека Христо Смирненски Хасково, пл. Свобода №19. II. Характер на работата: Ръководи...

апр 09
Конкурс за заемане на длъжността „директор на детска градина“ на Детска градина №16„Славейче“ и Детска градина по изкуствата

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Заповед № 578/08.04.2021г. на кмета на Община Хасково ОБЯВЯВА: Конкурс за заемане на длъжността директор на детска градина на: Детска градина №16Славейче, гр. Хасково, ул.Св. Св. Кирил и Методий № 92-94, Детска...

апр 07
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ” В ОТДЕЛ ПНО, ДИРЕКЦИЯ АПНО

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Юрисконсулт в отдел ПНО, дирекция АПНО, Община Хасково 1.Изисквана минимална степен за завършено образование: магистър 2.Специалност, по...

Върни се в началото на страницата