„Изграждане на предприятие за производство на храни за животни, находящо се в ПИ 77195.333.18 по КК на гр. Хасково“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение Изграждане на предприятие за производство на...

„Модернизация на технологичното оборудване, преустройство на съществуващи помещения, текущ ремонт и изграждане на ФЕЦ“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Модернизация на технологичното оборудване, преустройство на съществуващи помещения, текущ ремонт и изграждане на ФЕЦ...

„Обособяване на площадка за разглобяване на автомобили втора употреба за авточасти в ПИ с идентификатор 37383.9.324 по КК на с.Книжовник, община Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение Обособяване на площадка за разглобяване на...

„Обособяване на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали в ПИ 77195.32.16 гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение Обособяване на площадка за събиране и...

„Обособяване на площадка за разглобяване на автомобили втора употреба за авточасти в ПИ с идентификатор 37383.324 по КК на с.Книжовник, община Хасково“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Обособяване на площадка за разглобяване на автомобили втора употреба за авточасти в ПИ с...

Обособяване на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали в ПИ 77195.32.16 гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка по въздействието върху околната среда, Наредбата за ОВОС, ДВ. бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ. бр.3/2018г. СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Обособяване на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали в ПИ 77195...

Изграждане на предприятие за преработка на краве мляко в бяло саламурено сирене в УПИ ІІ, кв.1 по плана на с. Малево, община Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка по въздействието върху околната среда, Наредбата за ОВОС, ДВ. бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ. бр.3/2018г. СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Изграждане на предприятие за преработка на краве мляко в бяло саламурено сирене в УПИ ІІ, кв.1 по...

„Жилищна сграда с магазини“, находящ се в ПИ 77195.718.187 по КК на гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Жилищна сграда с магазини, находящ се в ПИ 77195.718.187 по КК на...

„Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“, находящ се в ПИ 77195.715.414 по КК на гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, находящ се в ПИ 77195.715.414...

„Жилищна сграда и ограда в ПИ с идентификатор 77195.186.46 по плана на гр. Хасково“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Жилищна сграда и ограда в ПИ с идентификатор 77195.186.46 по плана на...

Върни се в началото на страницата