Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.703.131 по КК на гр. Хасково, кв.1063, ж.р. „Кенана“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Б-1230-11/28.06.2022г. е издадена Заповед №УТ-324/26.07.2022г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.703.131 по КК на гр. Хасково, кв.1063, ж.р. Кенана С плана за регулация ПИ №77195...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ и ПР на ПИ №77195.750.147 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Г-773-2/13.06.2022г. е издадена Заповед №УТ-329/26.07.2022г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.750.147 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като самосттоятелен УПИ...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за строеж: “Кабелна линия НН за захранване на ФЕЦ до 200kW“ находящ се в УПИ ІІІ, кв.70 по плана на с. Гарваново, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53В-438-1/28.06.2022г. е издадена Заповед №УТ-327/26.07.2022г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Кабелна линия НН за захранване на ФЕЦ до 200kW находящ се в УПИ ІІІ, кв.70 по плана на с. Гарваново, общ. Хасково. Проектът да се...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ имот №12382.100.10, землище на с. Въгларово, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Р-355-1/01.06.2022г. е издадена Заповед №УТ-325/26.07.2022г. за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот №12382.100.10, землище на с. Въгларово, общ. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ а обект: “Изграждане на ККС с КЛ CpH и HH – заместващо съоръжение на съществуващ кабелен колектор“ по ул. „Пловдивска“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53E-102-56/27.05.2022г. е издадена Заповед №УТ-323/26.07.2022г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на ККС с КЛ CpH и HH заместващо съоръжение на съществуващ кабелен колектор по ул. Пловдивска, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части:...

Съобщение за издадена заповед за разрещаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ХІ, кв.11 по плана на с. Книжовник, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Д-7293-2/29.06.2022г. е издадена Заповед №УТ-330/26.07.2022г. за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ХІ, кв.11 по плана на с. Книжовник, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация всички вътрешни регулационни линиии на...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ, кв.13 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94К-4023-2/19.05.2022г. е издадена Заповед №УТ-319/21.07.2022г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване за УПИ ІІІ, кв.13 по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за застрояване за УПИ ІІІ, кв.13 по...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПУР и ПР на УПИ IX, кв. 33 и УПИ VI, кв. 40 по плана на с. Николово, Община Хасково

Община Хасково на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен: Проект за подробен устройствен план изменение на плана за улична регулация и плана за регулация на УПИ IX, кв. 33 и УПИ VI, кв. 40 по плана на с. Николово, Община Хасково. Проектът се намира в Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции на ул. Михаил Минчев №...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПУР на улица с о.т. 265 – о.т. 277, ж.р. „Кенана“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94М-9052-1/05.01.2022г. е издадена Заповед №УТ-312/15.07.2022г. за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ №77195.702.177 и ПИ №77195.702.179 по КК на гр. Хасково и изменение на подробен устройствен план плана...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ ІІ-66, кв.9 по плана на с. Подкрепа, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Х-270-1/02.06.2022г. е издадена Заповед №УТ-311/15.07.2022г. за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ ІІ-66, кв.9 по плана на с. Подкрепа, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация УПИ ІІ-66...

Върни се в началото на страницата