Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за изменение на ПУП-ПС по част ВиК за строеж: „Преливник и отливен канал“ по ул. „Бяла Слатина“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че СЛУЖЕБНО е издадена Заповед №УТ-309/15.07.2022г. - за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план-схема по част ВиК за строеж: Преливник и отливен канал по ул. Бяла Слатина, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Изменение на подробен устройствен план план-схема за...

Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПУР за ПИ №77195.704.134, ПЗ и ПР за ПИ №77195.704.326, кв. 1046, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Мария Петкова Пенева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл.17, ал.1, чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.1, чл.16а, и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мария Петкова Пенева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. **** ******* № **, като съсобственик на поземлен имот...

Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за изменение на ПУП-ПС по част ВиК за строеж: „Преливник и отливен канал“ по ул. „Бяла Слатина“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че СЛУЖЕБНО е издадена Заповед №УТ-309/15.07.2022г. - за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план-схема по част ВиК за строеж: Преливник и отливен канал по ул. Бяла Слатина, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Изменение на подробен устройствен план план-схема за...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ VII (ПИ №77195.740.273), кв. 146, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Стамен Недялков Тончев, Галин Ал. Александров и Стойна М. Александрова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Ралина Иванова Димова с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ******* № *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.740.274, на сграда с идентификатор №77195.740.274.4 и на самостоятелни обекти с идентификатори №77195...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на ФЕЦ с кабелни линии“  за УПИ ХІІ, кв.79 по плана на с. Узунджово, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Р-395-2/28.02.2022г. е издадена Заповед №УТ-303/12.07.2022г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на ФЕЦ с кабелни линии за УПИ ХІІ, кв.79 по плана на с. Узунджово, общ. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. ПУП...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.704.74 по КК на гр. Хасково, кв.1009, ж.р. „Кенана“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Р-1874-2/03.06.2022г. е издадена Заповед №УТ-304/12.07.2022г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.704.74 по КК на гр. Хасково, кв.1009, ж.р. Кенана. С плана за регулация ПИ 77195...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ VII (ПИ №77195.740.273), кв. 146, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Ралина Иванова Димова, Диана Петрова Деспова, Христо Семов Илинов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Ралина Иванова Димова с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ******* № *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.740.274, на сграда с идентификатор №77195.740.274.4 и на самостоятелни обекти с идентификатори №77195...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.703.386 по КК на гр. Хасково, кв.1070, ж.р. „Кенана“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94П-2258-3/21.06.2022г. е издадена Заповед №УТ-296/12.07.2022г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.703.386 по КК на гр. Хасково, кв.1070, ж.р. Кенана. С плана за регулация ПИ №77195...

Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПЗ на ПИ №7195.552.1, м. „Под турското гробе“, землище на гр. Хасково. Заинтересовано лице: Иван Пеню Димитров Тожаров

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Иван Пеню Димитров Тожаров като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.552.4, м. Под турското гробе, землище на гр. Хасково; че със Заповед №УТ-294/06.07.2022г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план план за застрояване на поземлен...

Съобщение за издадено решение на ОС Хасково за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №77195.12.4, м. „Бюкя“, землище гр. Хасково

На основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица,че по входящ№ 94 Д-1732-1/06.06.22 г. е издадено Решение № 673/01.07.22 г. на Общински съвет Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план план за застрояване и при необходимост парцеларен план за електрозахранване и водоснабдяване...

Върни се в началото на страницата