Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ХІV-285 и УПИ ХІ-285, кв.19 по плана на с. Конуш

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица,че по входящ№ 94 Г-4379-3/01.03.22 г. е издадена Заповед № УТ-282/04.07.22 г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ ХІV-285 и УПИ ХІ-285, кв.19 по плана на с. Конуш.. С изменението на плана за регулация...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VI и УПИ VII, кв. 53 по плана на с. Гарваново, Община Хасково. Заинтересовани лица: Веселина Станиславова Асенова, Асен Боянов Демирев, Асен Демирев Асенов, Петя Демирева Янкова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Веселина Станиславова Асенова с последен известен административен адрес: общ. Хасково, с. Гарваново, ул. ******* ***** № **, като съсобственик на УПИ VIII136, кв. 53 по плана на с. Гарваново, община Хасково; - Асен Боянов Демирев с последен известен...

Съобщение за издадено решение на ОС Хасково за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПП в ПИ № 00326.54.14, м. „Старата кория“  по КК на с.Александрово, общ.Хасково

На основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по входящ№ 53 В-565-1/06.06.22 г. е издадено Решение № 670/01.07.22 г. на Общински съвет Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план парцеларен план за външно ел.захранване и пътна връзка към обект ФЕЦ...

Съобщение за издадено решение на ОС Хасково за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №77195.12.4, м. „Бюкя“, землище гр. Хасково

На основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица,че по входящ№ 94 Д-1732-1/06.06.22 г. е издадено Решение № 673/01.07.22 г. на Общински съвет Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план план за застрояване и при необходимост парцеларен план за електрозахранване и водоснабдяване...

Съобщение за издадено решение на ОС Хасково за разрешаване изработването на проект за ПУП в ПИ № 00326.201.955  по КК на с.Александрово.

На основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица,че по входящ № 53 В-565-2/09.06.22 г. е издадено Решение 669/01.07.22 г. на Общински съвет Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план план за външно ел.захранване и пътна връзка към обект ФЕЦ със...

Съобщение за издадено решение на ОС Хасково за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ на ПИ №77195.186.61, м. „Казан топра“, землище гр. Хасково

На основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица,че по входящ № 94 А-5801-2/13.06.22 г. е издадено Решение № 675/01.07.22 г. на Общински съвет Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план план за застрояване и при необходимост парцеларен план за електрозахранване на...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР на УПИ ІІ-436 и УПИ-437, кв.30 по плана на с. Гарваново

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица,че по входящ № 94 Г-5543-1/06.06.22 г. е издадена Заповед № УТ-283/04.07.22 г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ ІІ-436 и УПИ-437, кв.30 по плана на с. Гарваново. С изменението на плана за регулация...

Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №15429.94.171, м. „Юртлука“ по КК на землище на с. Големанци, Община Хасково. Заинтересовани лица: Фатме Рашид Али, Ерол Себахдин Тефик, Шенол Себахдин Тефик, Алипи Маринов Алипиев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Фатме Рашид Али с последен известен административен адрес:гр. Кърджали, ул. **** ***** № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №15429.94.19, м. Юртлука, землище на с. Големанци, общ. Хасково; - Ерол Себахдин Тефик с последен...

Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №15429.94.171, м. „Юртлука“ по КК на землище на с. Големанци, Община Хасково. Заинтересовани лица: Мюрюфе Рюстем Тефик, Ниязи Фаредин Тефик

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Фатме Рашид Али с последен известен административен адрес:гр. Кърджали, ул. **** ***** № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №15429.94.19, м. Юртлука, землище на с. Големанци, общ. Хасково; - Ерол Себахдин Тефик с последен...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.715.380, УПИ VII, кв. 254, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Недялка Костова Димова, Георги Русев Добрев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Недялка Костова Димова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *** ****** № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.715.379 и сгради с идентификатори 77195.715.379.1 и 77195.715.379.2...

Върни се в началото на страницата