Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-изменение на ПР на УПИ ХІV и УПИ ХV, кв.26 по плана на с. Стамболийски, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Р-3964-4/04.05.2022г. е издадена Заповед №УТ-260/20.06.2022г. за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ ХІV и УПИ ХV, кв.26 по плана на с. Стамболийски, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация северната...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.704.306, кв. 1056, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Елена Манолова Велева, Ирена Григорова Велева, Янко Григоров Велев, Мюмюн Рамадан Рамадан

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Елена Манолова Велева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *** ****** № *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.704.304, гр. Хасково; - Ирена Григорова Велева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *** ****** № *, като съсобственик...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на РУ 20/0.4Kv с кабелна линия CpH и HH и кабелна канална система за присъединяване на нови потребители“ с адм. адрес гр. Хасково, ул. „Дунав“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53E-102-52/25.05.2022г. е издадена Заповед №УТ-257/20.06.2022г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на РУ 20/0.4Kv с кабелна линия CpH и HH и кабелна канална система за присъединяване на нови потребители с административен адрес гр. Хасково, ул...

Съобщение за издадено решение на ОС Хасково за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ за част от ПИ №77195.172.76 по КК на гр. Хасково

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Р-538-1/09.02.2022г. е издаденo Решение №652/10.06.2022г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план план за застрояване за част от ПИ №77195.172.76 по КК на...

Съобщение за издадено решение на ОС Хасково за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №77195.128.39 по КК на гр. Хасково, м. Дерекьой топра

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №9Я-51-3/17.12.2021г. е издаденo Решение №649/10.06.2022г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план план за застрояване за ПИ №77195.128.39 по КК на гр. Хасково...

Съобщение за издадено решение на ОС Хасково за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ и парцеларен план за пътна връзка и електрозахранване на ПИ №77195.303.62 по КК на гр. Хасково

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Г-15-1/05.02.2021г. е издаденo Решение №651/10.06.2022г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план план за застрояване и парцеларен план за пътна връзка и електрозахранване на ПИ...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “ФЕЦ" ПИ №75085.101.22 по КК на с. Узунджово , общ. Хасково

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-6897-17/21.04.2022г. е издадена Заповед №УТ-248/08.06.2022г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: ФЕЦ в ПИ №75085.101.22 по КК на с. Узунджово, общ. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Подробен устройствен план план...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “ФЕЦ" в ПИ №77195.424.130 по КК на гр. Хасково

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53Д-360-1/31.03.2022г. е издадена Заповед №УТ-249/08.06.2022г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: ФЕЦ до 200 kW в ПИ №77195.424.130 по КК на гр.. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Подробен устройствен план изменение...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “ФЕЦ“ в ПИ №75085.101.21 по КК на с. Узунджово, общ. Хасково

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-6897-18/21.04.2022г. е издадена Заповед №УТ-247/08.06.2022г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: ФЕЦ в ПИ №75085.101.21 по КК на с. Узунджово, общ. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Подробен устройствен план план...

Съобщение за одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация на поземлени имоти с идентификатори 77195.723.70 и 77195.723.67 по КК на гр. Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е На вх.№ 94 Г-2461-2/01.11.2021г. Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Анатолий Гинев Леков с последен известен административен адрес: гр. София, ул. *** **** **** **№ **, ет. *, ап.*, като...

Върни се в началото на страницата