Хасково ще отбележи 144 години от Освобождението с камбанен звън от всички църкви в града

В Хасково #свободата идва, водена от авангарда на генерал Гурко на 7 /19/ януари 1878г. Щастливите българи се събират пред църквата Св. Богородица, а свещениците с #камбанен #звън известяват първи за Освобождението. Утре отново камбанен звън ще възвести идването на свободата в града ни. Точно в 12 часа камбаните на всички православни храмове в града ще бият заедно, за да отбележат, както преди 144 години, идването...

Две бебета са родени, благодарение на финансовата подкрепа на община Хасково по програмата „Ин витро и Ин виво“ през 2021

Две бебета са родени, благодарение на финансовата подкрепа на община Хасково по програмата Ин витро и Ин виво през 2021г. С решение на Общински съвет са отпуснати общо 100 000 лв. на семейства, лица и двойки, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми. Кандидатствали и одобрени са 23 двойки, като всяка от тях е получила финансова подкрепа в размер на 4 347,82 лв. разпределени поравно...

Общинска данъчна дирекция ще приема плащания на 31 декември 2021 година до 12 часа

Общинска данъчна дирекция Хасково уведомява клиентите си, че поради извършването на годишно приключване, в последния ден на 2021 година 31 декември, ще приема плащания до 12 часа на обяд....

Уведомление по чл.66 от АПК

УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл.66 от АПК, Общински съвет Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за определяне размера на подпомагането на родителите при заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование по чл.26, ал.3а, т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на...

От началото на годината в община Хасково са постъпили 281 заявления за отпускане на еднократна финансова помощ на семейства или самотни родители с живородено или осиновено дете.

От началото на годината до момента в община #Хасково са постъпили 281 заявления за отпускане на еднократна финансова помощ на семейства или самотни родители с живородено или осиновено #дете. Размерът на еднократната финансова помощ се определя ежегодно в бюджета на община Хасково. За 2021 година за всяко новородено дете сумата е 650 лв. Родителите, подали заявление, трябва да отговарят на условията, уредени в Правилника за предоставяне...

От 06.12.2021 г. до 10.12.2021 г. Община Хасково ще изплаща на възнагражденията на всички членове на СИК

От 06.12.2021 г. до 10.12.2021 г. Община Хасково ще изплаща на възнагражденията на всички членове на СИК, участвали в изборите за Президент и Вицепрезидент на Република България и народни представители на 14.11.2021 г. и 21.11.2021 г. Средствата ще се изплащат в салона на община Хасково, намиращ се в северната част на сградата на общината със следното работно време:...

Обявление за откриване на процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2021 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от Закона за счетоводството, чл.8 от Закона за независимия финансов одит, чл.146 от Търговския закон, чл.10, ал.1, т.16 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в...

Община Хасково организира традиционен Коледен базар на занаятите 2021

Община Хасково организира традиционен Коледен базар на занаятите 2021, който ще се проведе в периода 06.12.2021- 31.12.2021 г. Задължително условие за участие е да бъдат представяни само произведения на български занаяти и изкустваи стоки- собствено производство, на притежаващи съответно валидно Майсторско свидетелство или диплома, удостоверяваща квалификация в областта на изкуствата и занаятите, или сертификат/декларация за произход на произведената и продавана стока. Документи...

Върни се в началото на страницата