Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Ученическо общежитие към ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка по въздействието върху околната среда, Наредбата за ОВОС, ДВ. бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ. бр.3/2018г. СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на...

Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти с идентификатор 11867.252.1, 11867.252.3, 118 67.252.4 по ККР на с. Войводово

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка по въздействието върху околната среда, Наредбата за ОВОС, ДВ. бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ. бр.3/2018г. СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение за: Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти с...

Процедура за Разрешително за водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 77195.334.39, гр. Хасково, с възложител „МИЛКИ ГРУП БИО“ ЕАД

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка по въздействието върху околната среда, Наредбата за ОВОС, ДВ. бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ. бр.3/2018г. СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Процедура за Разрешително за водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец в ПИ 77195.334.39, гр. Хасково...

Изисквания и контрол върху дървесината, която се използва за битово отопление

Във връзка с предстоящия отоплителен сезон и Наредба № 6 от 7.10.2019 г. на Министерство на земеделието, храните и горите за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, ОБЩИНА ХАСКОВО предоставя информация за задълженията на лицата, използващи дървесина за битово отопление. Дървесината, използвана за битово отопление, трябва да отговаря на следните изисквания: 1. да е суха; 2. да не...

РЕШЕНИЯ от проведеното общо събрание на сдружението за управление на отпадъците - регион Хасково - за общините Хасково, Димитровград, Минерални бани

1. Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Хасково дава съгласие за използване от Община Димитровград на финансови средства от отчисления по чл.64 от ЗУО за разходите извършени през 2018 год. и 2019 год. в размер на 667 281,26 лв. с ДДС за предварително третиране на постъпващите в РЦТНО Гарваново количества битови отпадъци от територията на община Димитровград, за сепариране, отделяне на рециклируемите...

Върни се в началото на страницата