Съобщение за изработен проект за ПУП – план за регулация и застрояване и специализирана план-схема за външно електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 77195.731.103, ж.р. „Изгрев“, гр. Хасково.

О Б Я В Л Е Н И Е На вх.№ 53 Х-282-2/01.04.2022г. Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Димитър Юриев Радков с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к. ****** **** № ***, вх. *, ет. **, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР на УПИ VIII, кв. 311, гр. Хасково и ПЗ на ПИ №77195.712.189 и 77195.712.188,  гр. Хасково. Заинтересовани лица: Динка Иванова Димитрова, Тенчо Иванов Русев, Тодор Стефанов Попов, Тодор Димитров Георгиев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Динка Иванова Димитрова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ******* ***** № *, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.712.191.3 и собственик на самостоятелен обект с идентификатор...

Съобщение за изработен проект за ПУП-изменение на ПР на УПИ VIII, кв. 311, гр. Хасково и ПЗ на ПИ №77195.712.189 и 77195.712.188, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Диана Петрова Деспова, Милко Димитров Милков, Димитър Руменов Чакъров

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Динка Иванова Димитрова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ******* ***** № *, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.712.191.3 и собственик на самостоятелен обект с идентификатор...

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VII (ПИ №77195.713.227), УПИ VIII (ПИ №77195.713.230) и УПИ IХ (ПИ №77195.713.231) в кв. 18 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Янка Михайлова Димова, Валери Атанасов Ванчев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2, т. 6 и 8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: -Танка Тодорова Овчарова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ***** №**, вх. *, ет. *, ап. **, като собственик на УПИ IX (ПИ 77195.713.233) и...

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VII (ПИ №77195.713.227), УПИ VIII (ПИ №77195.713.230) и УПИ IХ (ПИ №77195.713.231) в кв. 18 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Танка Тодорова Овчарова, Ганчо Илиев Димов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2, т. 6 и 8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: -Танка Тодорова Овчарова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ***** №**, вх. *, ет. *, ап. **, като собственик на УПИ IX (ПИ 77195.713.233) и...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПЗна ПИ №77195.112.18, м. „Карамутли“, гр. Хасково.. Заинтересовани лица: Младен Филипов Тодоров, Тодор Филипов Тодоров, Митко Ангелов Иванов, Георги Стефанов Дяков, Мария Стефанова Ангелова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Младен Филипов Тодоров с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ул. ***** ****** № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.112.8, м. Карамутли, гр. Хасково; - Тодор Филипов Тодоров с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ул. ******* № *, вх...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ на УПИ VII, кв. 51 по плана на с. Книжовник. Заинтересовани лица: Димитрина Василева Асенова, Румен Делчев Божинов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Димитрина Василева Асенова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ***** *** № *, ет. *, ап. **, като съсобственик на УПИ VI224, кв. 51 по плана на с. Книжовник, община Хасково; - Румен Делчев Божинов с...

Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПЗ на ПИ №77195.733.122, м. „Халилово“, землище на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Дияна Иванова Костова, Ваня Желязкова Балабашева, Александър Христов Митрев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Дияна Иванова Костова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. **** **** №*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.733.124, гр. Хасково; - Ваня Желязкова Балабашева - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ******* №**, като съсобственик на поземлен...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР, ПЗ и ПС на ПИ №77195.730.102, кв. 814, ж.р. „Изгрев“ по КК, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Николина Величкова Вангелова, Христо Цветков Димитров

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Николина Величкова Вангелова с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ж.к. ****** № ***, вх. *, ет. *, ап. **, като собственик на поземлени имоти с идентификатори 77195.730.101 и 77195.730.104, гр. Хасково; -...

Върни се в началото на страницата