Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПЗ на ПИ №77195.733.122, м. „Халилово“, землище на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Дияна Иванова Костова, Ваня Желязкова Балабашева, Александър Христов Митрев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Дияна Иванова Костова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. **** **** №*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.733.124, гр. Хасково; - Ваня Желязкова Балабашева - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ******* №**, като съсобственик на поземлен...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.708.278, кв.908, ж.р. Орфей“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Р-3674-1/08.03.2022г. е издадена Заповед №УТ-203/13.05.2022г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.708.278, кв.908, ж.р. Орфей, гр. Хасково. С плана за регулация за ПИ №77195.708.278...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПУР и ПР на ПИ №77195.703.253, кв. 1071, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Касим Реджеб Ариф

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Касим Реджеб Ариф с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ****** № **, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.703.294, ж.р. Кенана, гр. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план план за улична регулация и план за регулация...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ на ПИ №77195.737.413 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Н-4572-2/06.04.2022г. е издадена Заповед №УТ-205/13.05.2022г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот №77195.737.413 по КК на гр. Хасково. С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско жилищно застрояване. Заповедта да...

Съобщение за изработен проект за ПУП-изменение на ПР и ПЗ на а УПИ II (ПИ № 77195.734.107), кв. 175, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мехмед Али Мехмед, Неджатин Мехмед Али

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мехмед Али Мехмед с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. **** ****** № **, вх. *, ет. *, ап. **, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.734.108.1.10 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.734.108, гр. Хасково; -...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ за ПИ №77195.703.74, кв.1039, ж.р.»Кенана», гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94М-3661-2/07.04.2022г. е издадена Заповед №УТ-198/09.05.2022г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.703.74, кв.1039, ж.р.Кенана, гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР на УПИ ІІ, кв.38 по плана на с. Гарваново, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-6309-1/18.03.2022г. е издадена Заповед №УТ-185/27.04.2022г. за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ІІ, кв.38 по плана на с. Гарваново, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация югоизточната регулационна линия на...

Съобщение за издадена запов ед за изработване на КПИИ за обект: “Външно ел. захранване на фотоелектрична централа“ в ПИ №27200.73.225 по КК на с. Елена , представляващ УПИ ХІІ, кв.106 по РП на с. Елена

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ю-66-1/14.04.2022г. е издадена Заповед №УТ-184/27.04.2022г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Външно ел. захранване на фотоелектрична централа в ПИ №27200.73.225 по КК на с. Елена , представляващ УПИ ХІІ, кв.106 по РП на с. Елена...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІІ, кв.308 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53М-13-3/06.04.2022г. е издадена Заповед №УТ-188/28.04.2022г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ ІІІ, кв.308 по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за регулация да се промени предназначението на УПИ ІІІ...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР на УПИ ІІ, кв.1026 по на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Н-51-2/28.04.2022г. е издадена Заповед №УТ-189/28.04.2022г. за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ІІ, кв.1026 по на гр. Хасково. С изменението на плана за регулация ПИ №77195.702.645 да се обособи...

Върни се в началото на страницата