ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект Проект Подай ръка на нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019-0001-CO2 Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите ЕТАП 2 предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1 - ТРУДОТЕРАПЕВТ Във връзка с изпълнението...

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по дейност 6 Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 Успяваме заедно, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Във връзка с осигуряване и изпълнение на интегрирани социално-здравни услуги по дейност 6 по Проект...

Списък крайно класиране за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Въз основа на Протокол от 05.05.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №305/04.05.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + гр. Хасково се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва: № Имена...

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + Протокол от 04.05.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-305/04.05.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа +,Община Хасково. 1. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите...

КРАЙНО КЛАСИРАНЕЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ” - ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА Хасково Тел.038/ 620 392, ул. Цар Освободител №2, ет.2, e-mail:cop_haskovo@abv.bg ПРОТОКОЛ Днес, 11.04.2022 г. комисия в състав: Председател: Катя Милушева - управител ЦОП; Членове:1. Любомир Жеков -психолог ЦОП; 2. Христина Кехайова социален работник ЦОП; Проведе подбор по интервю на избор на кандидат за длъжност психолог в Център за обществена подкрепа Хасково. След провеждане на интервю...

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ НА ДЛЪЖНОСТ „ПСИХОЛОГ”

ОБЩИНА ХАСКОВО ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА Хасково Тел.038/ 620 392, 0879 140372, ул. Цар Освободител №2, ет.2, e-mail:cop_haskovo@abv.bg ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ НА ДЛЪЖНОСТ ПСИХОЛОГ 1. Описание на длъжността: 1.1 Работни места 1 бр.; 1.2 Място на работа Център за обществена подкрепа Хасково; 1.3 Характер на работата да извършва психологическо консултиране, застъпничество и посредничество, терапия и обучение...

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА МОБИЛНОСТ ПО ЧЛ.81а ОТ ЗДСл За длъжността Директор Дирекция „Икономика, и стопански дейности, управление на общинска собственост“ в Община Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА МОБИЛНОСТ ПО ЧЛ.81а ОТ ЗДСл За длъжността Директор Дирекция Икономика, и стопански дейности, управление на общинска собственост в Община Хасковож...

КРАЙНО КЛАСИРАНЕЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК в Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст Въз основа на Протокол от 07.02.2021г., на комисия, назначена със Заповед №РД-55/28.01.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Социален работник в Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст по Проект Подай ръка на нашите деца, финансиран по...

Протокол за допуснати кандидати по документи за длъжността „Социален работник" по Проект „Подай ръка на нашите деца“ в "Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст"

Протокол за допуснати кандидати по документи за длъжността Социален работник в Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст Протокол от 01.02.2022г. на комисия, назначена със Заповед № РД -55/ 28.01.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Социален работник в Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст по Проект Подай ръка на...

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ "ПОДАЙ РЪКА НА НАШИТЕ ДЕЦА" - СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект Проект Подай ръка на нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите ЕТАП 2 предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1 Във връзка с изпълнението напроект Проект...

Върни се в началото на страницата