ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект Проект "Подай ръка на нашите деца" - КОМПОНЕНТ 1“- СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект Проект Подай ръка на нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите ЕТАП 2 предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1 Във връзка с изпълнението напроект Проект...

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ" ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА "

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Специален педагог Въз основа на Протокол от 4.10.2021., на комисия, назначена със Заповед №1706/27.09.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Специален педагог по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца се изготви настоящия списък с крайно класиране на кандидата допуснат до интервю, както следва: № Имена на кандидата Брой точки Място...

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА "ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Медицинска сестра Въз основа на Протокол от 6.10.2021., на комисия, назначена със Заповед №1706/27.09.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Специален педагог по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца се изготви настоящия списък с крайно класиране на кандидата допуснат до интервю, както следва: № Имена на кандидата Брой точки Място...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра“ в Общностен център за подкрепа на деца и родители по проект „Шанс за нашите деца“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТАМедицинска сестра в Общностен център за подкрепа на деца и родители по проект Шанс за нашите деца Въз основа на Протокол №1 от 04.10.2021 г., на комисия, назначена със Заповед № 1706/27.09.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Специален педагог в Общностен център за подкрепа на деца и родители...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Специален педагог “ в Общностен център за подкрепа на деца и родители по проект „Шанс за нашите деца“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТАСпециален педагог в Общностен център за подкрепа на деца и родители по проект Шанс за нашите деца Въз основа на Протокол №1 от 28.09.2021 г., на комисия, назначена със Заповед № 1706/27.09.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Специален педагог в Общностен център за подкрепа на деца и родители...

ОБЯВЯВА свободно работно място за длъжностите „Специален педагог“ и „Медицинска сестра“ в Общностен център за подкрепа на деца и родители – гр. Хасково

ОБЯВЯВА свободно работно място за длъжностите Специален педагог и Медицинска сестра в Общностен център за подкрепа на деца и родители гр. Хасково Специален педагог 1 /една/ позиция на пълно работно време 8 /осем/ часа; Медицинска сестра - 1 /една/ позиция на непълно работно време 4 /четири/ часа; Изисквания за заемане на длъжността специален педагог: да притежават висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално...

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0122 „ Патронажна грижа + “

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Въз основа на Протокол от 07.09.2021 г., на комисия, назначена със Заповед № 1499/30.08.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Медицинска сестра по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + гр. Хасково се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва:...

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ УПРАВИТЕЛ“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0122 „ Патронажна грижа + “

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ Въз основа на Протокол от 07.09.2021 г., на комисия, назначена със Заповед № 1499/30.08.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Управител по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + гр. Хасково се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва: Няма Въз...

Върни се в началото на страницата