Допълнителна процедура по подбор на потребители към проект "Шанс в дома"

Община Хасково отваря допълнителна процедура по подбор на потребители за социални услуги към проект Шанс в дома. В качеството си на бенефициент по Проект ШАНС В ДОМА - BG 05M9OP001- 2.002-0275 , финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M90PO001-2.002 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ, Община Хасково отваря допълнителна процедура за подбор на потребители към Център за почасово предоставяне на услуги за социално...

Бюджетна линия за Община Хасково-бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020

На 30.03.2016 год. бе подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP001-8.001-0007-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.001 Бюджетна линия за 39 общини-бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР, бюджетна линия BG19RFOP001-8.007 Бюджетна линия за Община Хасково-бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 по Приоритетна ос 8: Техническа помощ на Оперативна програма Региони...

„Шанс в дома“

Проект BG 05M9OP001- 2.002-0275 ШАНС В ДОМА Финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.по процедура BG05M90PO001-2.002 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ Бенефициент - ОБЩИНА ХАСКОВО Дата на стартиране: 10.06.2016 Дата на приключване: 10.04.2018 Обща стойност на Проекта: 500.000 лв, от които: Финансиране от ЕС Европейски Социален Фонд /ЕСФ/ 425.000 лв Национално финансиране 75.000 лв В основата...

„Шанс за нашите деца“

A+AA- Информация за проекта На 30.06.2016 г. Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие. Период на изпълнение на проекта: 26 месеца. Обща стойност: 588567,00 лв...

Изграждане на достъпна архитектурна среда и асансьор за обществена сграда – Регионална библиотека „Христо Смирненски”, гр. Хасково

Община Хасково е одобрена за финансиране по Проект Красива България, който е част от програмата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и която ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта. Общата стойност на проекта е 144 900 лева и има за цел провеждане на сградата на Регионална библиотека...

Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения „Кенана

На 01.08.2016г. Община Хасково подписа договорза безвъзмездна финансова помощ № РД04-158/01.08.2016г.Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения Кенана, финансиран със средства от Фонд Социална закрила /ФСЗ/. Основната цел на проектното предложение е да бъде повишено качеството на предлаганите услуги от Дом за възрастни хора със сетивна нарушения и подобряване условията за живот на 30 лица, обитаващи...

Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения „Кенана

На 01.08.2016г. Община Хасково подписа договорза безвъзмездна финансова помощ № РД04-158/01.08.2016г. Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения Кенана, финансиран със средства от Фонд Социална закрила /ФСЗ/. Основната цел на проектното предложение е да бъде повишено качеството на предлаганите услуги от Дом за възрастни хора със сетивна нарушения и подобряване условията за живот на 30 лица, обитаващи...

Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения „Кенана

На 01.08.2016г. Община Хасково подписа договорза безвъзмездна финансова помощ № РД04-158/01.08.2016г. Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения Кенана, финансиран със средства от Фонд Социална закрила /ФСЗ/. Основната цел на проектното предложение е да бъде повишено качеството на предлаганите услуги от Дом за възрастни хора със сетивна нарушения и подобряване условията за живот на 30 лица, обитаващи...

Осигуряване  на  топъл  обяд  на територията на община  Хасково

ОбщинаХасковоe бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 Осигуряване на топъл обяд-2016, в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. и последвалите го изменения, и съгласно...

Върни се в началото на страницата