​Отдел "Архитектура, градоустройство и кадастър":

 

 • изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ);
 • организира изработването на нови регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите;
 • извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове;
 • подготвя преписките по допълване на подземния кадастър и по частично изменение на регулационните планове;
 • проучва и предлага решение по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и регулационни планове;
 • издава скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите , предвидени в закон или друг нормативен акт;
 • подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;
 • извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво за строеж и контролира изпълнението им;
 • заверява протоколите за откриване на строителна площадка;
 • осъществява контрол по строителството на територията на общината;
 • идентифицира административните адреси с планоснимачния номер по плана;
 • подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи;
 • издава удостоверения по чл.54а от ЗКИР
 • поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, на кадастрални и регулационни планове и техните изменения и на на издадените строителни книжа;
 • поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;
 • извършва административно-технически услуги по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване съгласно ЗУТ;

издава удостоверения в рамките на своята компетентност;

Тоня Маркова

началник отдел

ул. Михаил Минчев 3

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Архитектура, градоустройство и кадастър"

Тоня Маркова началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603372
Анжелика Рашева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423
Антония Дечева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603362
Ваня Вълкова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603358
Виолета Зафирова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369
Ганка Манолова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603367
Гергана Карастайкова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603358
Гергана Янкова гл. специалист Михаил Минчев 3 368
Даниела Костова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603412
Дарина Колева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603488
Ивана Димитрова мл. експерт Михаил Минчев 3 038 603423
Емил Мишев гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603368
Красимира Русева гл. специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369
Лиляна Попова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603355
Милка Кирякова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603356
Росица Георгиева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603362
Павла Тончева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603412
Спаска Пеева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603355
Станимира Недева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603424

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата