ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ОТДЕЛА:

 

  • Откриване на строителни площадки.
  • Извършване на проверки за установяване на незаконно строителство и незаконно ползване на строежите от ІV, V и VІ категория , изготвяне на съответните констативни актове по ЗУТ и актове по ЗАНН.
  • Подготвяне на проекто-заповеди за строежите от ІV, V и VІ категория по чл.223 от ЗУТ за спиране на изпълнението на незаконни строежи, съгласно чл.225, ал.2 и в нарушения на чл.224а, ал.1 от ЗУТ, както и за забрана ползването на незаконосъобразно въведени в експлоатация строежи съгласно чл.178 от ЗУТ.
  • Подготвяне на наказателни постановления, съгласно чл.239, ал.1, т.6 от ЗУТ.
  • Подготвяне на разрешения за поставяне или откази за поставяне на обекти свързани с изпълнението на организацията и/или технологията на изпълнение на строителството.
  • Съставяне на констативни протоколи и заповеди по чл.195 и чл. 196 от ЗУТ.
  • Извършване на проверки на преместваеми обекти и РИЕ и изготвяне на заповеди за премахване на незаконно поставените.
  • Извършване на контрол по възстановяването на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи, вследствие на разкопавания и/или увреждания продиктувани от извършването на различни видове СМР.
  • Изготвяне на удостоверения за факти и обстоятелства по ЗУТ.
  • Изготвяне на кореспонденция до физически, юридически лица, органи на изпълнителната и съдебна власт.

Владимир Райчев

началник отдел

ул. Михаил Минчев 3

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Контрол по ЗУТ"

Владимир Райчев началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603353
Ивелина Атанасова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603357
Даниела Янчева гл. специалист КЗУТ ул. Михаил Минчев 3 038 603354
Емилиян Стоицов гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603411
Нигяр Исмаил гл. специалист КЗУТ ул. Михаил Минчев 3 038 603354
Георги Иванов гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603357
Таня Еленкова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603359
Васил Николов ст. експерт КЗУТ ул. Михаил Минчев 3 038 603359

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата