- Прилага екологичното законодателство на територията на община Хасково;

- Реализира и контролира изпълнението на общинската политика по опазване на околната среда;

- Организира изпълнението на Общинската програма за околна среда, включително Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците и Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Община Хасково;

- Координира дейностите за подобряване на жизнената среда и опазването на природната среда в общината;

- Осъществява контрол по отношение на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината;

- Организира и контролира дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на териториите за обществено ползване в общината и озеленяване;

- Контролира експлоатацията на Регионалния център за третиране за неопасни отпадъци и площадката за строителни отпадъци;

- Контролира изпълнението на Комплексно разрешително, издадено от МОСВ за Регионалния център за третиране за неопасни отпадъци;

- Организира почистването на нерегламентирани сметища на територията на общината;

- Организира рекултивацията на нарушени терени;

- Изпълнява изискванията на Общинската Наредба за управление на отпадъците;

- Изпълнява изискванията на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Хасково;

- Поддържа актуални паспортизация на озеленените площи и картотека на дълготрайната растителност;

- Извършва проверки и подготвя разрешителни за премахване на растителност;

- Изготвя и контролира изпълнението на годишните програми за озеленяване, залесяване и зацветяване;

- Осъществява периодичен контрол на наредбата за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

- Подготвя необходимите документи при кандидатстване за финансиране на проекти, свързани с управление на отпадъците и благоустрояване на озеленени площи;

-  Координира проектирането и изпълнението на екологични и благоустройствени проекти на територията на общината;

- Участва в съвместни проверки с РИОСВ и РЗИ;

- Решаване на проблеми, поставени от граждани свързани с околната среда, чистотата и озеленяването;

- Подготвя и следи за изпълнението на План сметката за приходите и разходите от такса битови отпадъци;

- Подготвя необходимата документация за издаване на Разрешителни за извозване на хумус, земни маси и строителни отпадъци;

- Подготвя Договори и Разрешителни за третиране на производствени отпадъци.

Любомир Георгиев

началник отдел

ул. Михаил Минчев 3

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Екология"

Любомир Георгиев началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603370
Росица Павлова гл.експерт "Опаз. на окол. среда" ул. Михаил Минчев 3 038 603374
Илияна Колева гл.експерт ''Чистота'' ул. Михаил Минчев 3 038 603373
Живко Желев гл.експерт "Чистота" ул. Михаил Минчев 3 038 603370
Миленка Лавчева гл.експерт "Биоразнообразие" ул. Михаил Минчев 3 038 603370
Айшегюл Мустафа гл. експерт "Управление на отпадъците" ул. Михаил Минчев 3 038 603373

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата