Контролира дейността на търговските обекти, съгласно изискванията на действащото законодателство и по наредбите на общински съвет.
Участва в комисии за установяване на нанесени щети за земеделски имоти и отдаване на земеделски земи общинска собственост.
Изготвя предложения до Общински съвет във връзка с транспортната схема на Община Хасково. Съгласува междуобщински и междуобластни транспортни схеми и ги внася за утвърждаване в Областна администрация. Упражнява контрол по сключените договори за обществен превоз. Разработва документите и провежда конкурси за разпределяне на превозите по утвърдена транспортна схема.
Изготвя, издава и прекратява разрешителни за продажба на тютюневи изделия, таксиметров превоз и заповеди за категоризация.
Осъществява цялостната дейност по управление на имотите общинска собственост, в съответствие със ЗОС и др.нормативни актове.
Обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти общинска собственост, подготвя документацията за провеждане на търгове, конкурси, концесии и изготвя заповедите и договорите свързани с тях. Обработва и докладва преписките по учредяване на възмездно право на ползване върху общински обекти и изготвя заповеди и договори свързани с тях.
Организира жилищното настаняване и картотекирането на нуждаещите се и контрола по тях.
Организира разпореждането и/или управлението с имоти общинска собственост и учредяване на ограничени вещни права върху тях.
Организира дейността по учредяване право на строеж, право на надстрояване или пристрояване върху недвижими имоти частна общинска собственост. Ръководи продажбата на движими вещи частна общинска собственост.
Издирва, проучва и комплектова документи, доказващи собствеността на Общината. Съставя актове за общинска собственост.
Проучва и окомплектова преписки за деактуване на имоти от държавна в общинска собственост.
Подготвя, реализира и контролира приватизационната програма на Община Хасково. Провежда следприватизационен контрол.
Поддържа регистър на имотите общинска собственост. Оценява или възлага извършването на оценки по реда и случаите предвидени в закона.

Любомир Михов

началник отдел

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Разпореждане с общинска собственост"

Милена Дякова гл.специалист "Акт. и надзор" пл.Общински 1 038 603386
Ивелина Милева гл.експерт "Разпореждане с ОС пл.Общински 1 038 603386
Станка Трендафилова ст.специалист "Упр. на ОС" пл.Общински 1 038 603387
Христо Недев гл.специалист "Упр. на ОС" пл.Общински 1 038 603387
Нина Иванова Ст. спец "Жилищна полотика" пл.Общински 1 038 603413
Марияна Чоева ст.експ."Жил.Политика" пл.Общински 1 038 603388
Любомир Михов началник отдел пл.Общински 1 038 603390

отдел "Наеми, категоризация и защита на потребителите"

Георги Захариев гл.експерт "Селско стопанство" пл.Общински 1 038 603383
Мартин Александров гл.експерт "Защита на потреб." пл.Общински 1 038 603383
Веселин Иванов мл.експерт "Защита на потреб." пл.Общински 1 038 603382
Донка Петкова мл.експерт "Лицензи и разреш." пл.Общински 1 038 603381
Наташа Динова началник отдел пл.Общински 1 038 603484
Оля Георгиева мл.експерт "У-е и разпор.зем.земи" пл.Общински 1 038 603381
Милена Костадинова мл.експерт "Лицензи и разреш." пл.Общински 1 038 603384
Елиф Емилова пл.Общински 1 038 603382

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата