1. Осъществява цялостното администриране на местните данъци и такса за битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по ЗМДТ, чрез функциите по установяване и събиране на местните данъци и такси и глоби наложени от други звена на Община Хасково;
 2. Организира изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица за дължимите суми;
 3. Осъществява действия по събиране на просрочени задължения предвидени в ДОПК и АПК срещу неизправни длъжници по местните данъци и такси, глоби и имуществени санкции налагани по ЗМДТ;
 4. Осъществява взаимодействие с други звена на Общината и външни институции за обезпечаване на контролните си функции;
 5. Подпомага Дирекция “Финансово-счетоводни дейности и бюджет” при съставяне бюджета на Общината, чрез извършване на анализ и изготвяне на прогноза за касовото изпълнение на собствените приходи от местни данъци и такси;
 6. Подготвя предложения за промени в Наредбата за определянето на местните данъци в Община Хасково.

Основни функции по отдели:

     

          "Отчитане на приходи и обслужване на данъкопладци"

 • Приемане на данъчни декларации по ЗМДТ, изготвяне на съобщения за некоректно подадени декларации;
 • Обработване, проверка и определяне размера на местните данъци на данъчно задължените лица;
 • Издаване на удостоверения за данъчна оценка, преимане на искания за издаване на документи по ЗМДТ и ДОПК на физически и юридически лица.
 • Оказване помощ на данъкоплатците по прилагането на нормативните разпоредби;
 • Съставяне и връчване на актове за установяване на административни нарушения;
 • Извършване на проверки и изготвяне на отговори по писмени запитвания на задължени лица и външни институции;
 • Извършване на проверки на обекти, във връзка с правилното данъчно облагане по ЗМДТ;
 • Осъществяване на контрол по прилагане на законодателството и други нормативни документи, чрез извършване на ревизии;
 • Прихващане и възстановяване на надвнесени суми на физически и юридически лица по реда на ДОПК.

        "Контрол и събиране на местни данъци и такси"

 • Осъществява събиране и отчитане на местните данъци и такси, такси за административни услуги и глоби, администрирани от Дирекция “Общинска данъчна дирекция” , посредством касово и безкасово инкасиране на суми, осчетоводяване задълженията и плащанията на физически и юридически лица, поддържане и равняване по партиди и вид плащане;
 • Осчетоводяване на Актове за прихващане или възстановяване, Актове за установяване на задължения, Ревизионни актове, наказателни постановления по ЗМДТ, решения и други документи, пораждащи задължения;
 • Поддържане актуалността на данъчната сметка;
 • Извършване действия по обезпечаване на просрочените  задължения чрез анализ на  данъчната сметка на длъжника. Проверка на историята и коректността на съответния данъкоплатец.Индентифициране на необременените активи, които могат да бъдат използвани за обезпечение. 5.Изготвяне и издаване на данъчни документи, свързани с процеса по налагане на обезпечителни мерки;
 • Изготвяне и изпраща покани за доброволно плащане;
 • Извършване  обезпечаване на вземанията чрез подходящи обезпечителни мерки;
 • Извършване замяна на обезпечителни мерки на по – сложните случаи от общия обем работа;
 • Комплектоване преписки по отсрочване и разсрочване на данъчни задължения. Издаване разрешения за неотложни плащания;
 • Проучване случаи, свързани с опрощаване на несъбираеми дългове към държавата и изготвяне на необходимите документи във връзка с конкретната преписка за опрощаване;
 • Изготвяне на изпълнителни дела и предаването им в ТД на НАП и на съдебни изпълнители.

 • Осъществяване на действия по събирането и отчитането на други приходи, такси и глоби, издадени от другите звена на Община Хасково;
 • Въвеждане и събиране на такси за разрешителни за поставяне на временни обекти на Общински и частни терени;
 • Администриране и събиране на наказателни постановления и глоби с фиш на всички звена на Общината;
 • Даване сведения за всички задължения към Община Хасково.

Димитър Иванов

Димитър Иванов

Директор дирекция

ул. Александър Стамболийски 2

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Контрол и събиране на местни данъци и такси"

Олга Ванчева началник отдел ул. Александър Стамболийски 2 038 603469
Милена Тодорова гл.публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 603316
Мариета Желева ст. публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 603408
Димитринка Атанасова ст.специалист "Връчител" ул. Александър Стамболийски 2 038 603408
Нина Георгиева ст.специалист-счетоводител ул. Александър Стамболийски 2 038 603464
Ангелина Пенева ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603472
Даниела Иванова ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603466
Катя Гогова ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603466
Таня Иванова ст.експерт ул. Александър Стамболийски 2 038 603472
Стефка Колчева ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603466
Виолета Стоева ст.специалист-счетоводител ул. Александър Стамболийски 2 038 603464
Татяна Севова ст. спец.- касиер пл.Общински 1 038 603351
Дора Моллова-Кьосева ст.експерт ул. Александър Стамболийски 2 038 603475

отдел "Отчитане на приходите и обслужване на данъкоплатци"

Ана Николова началник отдел ул.Ал.Стамболийски 2 038 603470
Апостол Мутафов гл. Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603471
Атанас Марчев гл.инспектор, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603487
Валентин Василев гл. Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603478
Християна Грозева гл. Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603465
Димитрия Дахова ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603487
Дора Иванова гл. Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603471
Ива Пашинова гл. Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603477
Саша Иванова гл. Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603465
Станка Тодорова гл. Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603478
Кремена Любенова ст. Спец. Деловодител - архив ул. Александър Стамболийски 2 038 603464
Янко Божиков ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603467
Вяра Иванова ст. експерт пл.Общински 1 038 603350
Нела Канева ст.специалист пл.Общински 1 038 603350
Христина Костадинова Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603482

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата