• Организира административното обслужване на физическите и юридическите лица.
 • Административно и технически обезпечава дейността на дирекциите.
 • Организира, контролира и осъществява деловодната дейност в Община Хасково.
 • Извършва вътрешно-ведомствен контрол и контрол по изпълнение на заповедите на Кмета на общината.
 • Съхранява архивните документи, създадени в Община Хасково.
 • Оформя и съхранява документите по трудово и служебно правоотношение на служителите в общинска администрация.
 • Планира и организира обучение на служителите за повишаване на квалификацията и кариерно развитие.
 • Осигурява поддържането и стопанисването на сградите и помещенията.
 • Подпомага организационно–техническата подготовка при провеждане на избори.
 • Въвежда и актуализира в електронни регистри индивидуалните административни актове на Кмета на общината.
 • Организира и провежда дейностите, свързани с охраната на труда.
 • Участва в разработването и подготовката на проектна документация за кандидатстване по оперативни програми, финансирани изцяло или отчасти от ЕС или други международни финансови институции.
 • Осъществява дейности по връзки с обществеността, протоколни, информационни и презентационни прояви.
 • Извършва административна, организационна и техническа работа, свързана с обезпечаване дейността на Общинския съвет.

Служителите в отдел Административен са разпределени в сектори както следва:

Върни се в началото на страницата